משלימים פערים ומתכוננים לשנה הבאה: הצטרפו לקורסי הקיץ במתמטיקה ובאנגלית

משלימים פערים ומתכוננים לשנה הבאה: הצטרפו לקורסי הקיץ

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של מטיק מרכזי למידה  בע"מ מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת להלן ("האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים ופרטי התקשרות. אינך חייב/ת על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו. כל השירותים שבאתר לא מועברים לארגונים שונים ונשארים אך ורק באתר.

המידע אשר יימסר בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר יימסר בהמשך על ידך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של מטיק מרכזי למידה בע"מ. מטיק מרכזי למידה יעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

מטיק מרכזי למידה בע"מ יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לו לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך ולצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן יהיה רשאי 'מטיק מרכזי למידה' לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר 'מטיק מרכזי למידה' סבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלו אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול הדעת.

מטיק מרכזי למידה בע"מ יאפשר למשתמש לפנות ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת [email protected]. בנוסף לאמור לעיל, יהיה מטיק מרכזי למידה בע"מ רשאי למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם:

  • יהיה מטיק מרכזי למידה בע"מ מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי;
  • כאשר מטיק מרכזי למידה בע"מ יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;
  • הפרת את תנאי השימוש באתר: תתקבל במטיק מרכזי למידה בע"מ טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיה מטיק מרכזי למידה בע"מ רשאי למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

מטיק מרכזי למידה בע"מ יהיה רשאי לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.